ÄRFTLIGA FEL OCH SJUKDOMAR HOS FINSKA STÖVAREN

Programet för FKK:s vetenskapliga kommitte samt FSK:s avelsdirektiv omfattar direktiv för bekämpning av ärftliga fel och sjukdomar. Vi kan konstatera att finska stövaren som ras är förhållandevis frisk i jämförelse med många andra stora rasgrupper i Finland.

Hundägare och -uppfödare bör känna till grundläggande fakta kring följande sjukdomar, vilka alla är ärftliga till sin natur:

* bettfel
* testikelfel
* navelbråck
* gomspalt
* ögonlocksfel, in- eller utåtvridna ögonlock
* fel i lederna, växtstörningar i höftleden, anatomiska fel i knäleden
* fel på svanskotorna, kroksvans
* ataxi
* ärftliga eksem

Inom ärftlighetsvetenskapen förekommer följande termer:

* POLYGEN, mao. flera gener inverkar på egenskapen
* RECESSIV ÄRFTLIGHET = för att felet skall uppträda hos valpen måste denna få egenskapen eller egenskaperna från bägge föräldrarna.
* Recessiva egenskapernas motsats DOMINANT ärftlighet, mao. för att felet skall uppkomma räcker det med att ena av föräldrarna bär på egenskapen
* PENETRANS = hur genernas inverkan framträder
* OFULLSTÄNDIG PENETRANS = genernas inverkan framträder endast hos en del av valparna.

Bettfel

Finska stövaren hör till de långskalliga eller dolikokefaaliska raserna. Det normala bettet är saxbett, dvs. framkanten på underkäkens framtänder vidrör lätt innerkanten på överkäkens framtänder. Felaktiga bett: under-, över- och tångbett.

Specialanvisning vid exteriörbedömning; hunden får en nolla om den har klart under- eller överbett (klart överbett innebär att de nedre tänderna klart vidrör överkäkens tandkött), tångbett eller lindrigt överbett drar ner prisvalören. Bettfel beror troliqen av ärftliga faktorer. Lindriga bettfel är POLYGENA. En systematisk bekämpning av bettfel är knappast nödvändig i detta läge: Om en valpkull har flera hundar med bettfel är det skäl att undvika sådana parningar. Släktavel ökar bettfelen inom vissa släkter. I en del fall kan en del av bettfelen växa bort i och med att käkarna växer olika.

Navelbråck

Är delvis ärftlig och polygen. Nedärvning är närmast recessiv. För nuvarande är navelbråck inget rasproblem för finska stövaren. Förebyggande av navelbråck: Om i en kull finns flera fall, bör man undvika att förnya parningen. Vid lindriga och osäkra fall bör man undvika nära släktavel. Navelbråck borde åtgärdas tidigt, t.ex. i samband med vaccineringen vid 3 mån. ålder. Gomspalt och läppspalt

Föranleds oftast av yttre omständigheter under fostertiden (bakteriegift, läkemedel, virussjukdomar). 1 vissa fall har de ärftlig inverkan eller moderns sk. MATERNAALISKA INVERKAN. Den ärftliga tendensen beror enligt undersökningar på KOMBINATIONENS NEDÄRVNING, vilken i sig inte överförs till avkomman. Det är orsak att undvika kombinationer som gett gomspalt. Förebyggande av gomspalt och läppspalt: En tik som i olika valpkullar fortsättningsvis haft valpar med dessa missbildningar bör inte användas i aveln.

Kryptorchism

Hos hanhundar kan den ena eller bägge pungstenarna lämna kvar och inte falla ner i pungsäcken. Stenen kan bli kvar i buken, i ljumsken eller utanför denna. Om stenen inte är på sin plats i pungen finns det risk för uppkomst av växter. Enligt utställningsreglerna får inte en hund som inte har båda stenarna i pungen delta i utställningar. Granskning av stenarna kan utföras i samband med vaccineringen vid tre månaders ålder, officiell granskning från 6 mån. ålder. I samband med utställning granskar exteriördomaren stenarna. Nedärvningens mekanism för kryptorchism är POLYGEN, dvs. utlöses genom inverkan av flera olika gener. Enligt en del forskare är den vikande, recessivt arvsanlag. Uppenbarligen ganska sällsynt hos finska stövaren. I jfr. med vissa andra raser.Förebyggande av kryptorchism: Om inom släktenfinns kryptorchism är det skäl att undvika nära släktavel.

Fel på ögonlocken

Inåtvänt ögonlock ENTROPION Utåtvänt ögonlock EKTROPION. Ett inåtvänt undre ögonlock orsakar fortgående irritation av hornhinnan, varav följer kroniska ögoninflammationer. I synnerhet förhöstens höfrö och pollen orsakar irriterande infektioner i ögon med slappa ögonlock. Nedärvningen av lösa ögonlock är POLYGEN och INTERMEDIAN mao. egenskapen är ett sammanlagt resultat av egenskaper ärvda från bägge föräldrarna. En intermedian nedärvning är hos hundar sällsynt. Ögonlocksproblem är inte ett rasproblem för den finska stövaren. Fel på ögonlocken kan åtgärdas kirurgiskt. Förebyggande av felet: Bör övervägas vid val av täckhund.

Höftledens växtstörning eller dysplasi

Innebär en ärftlig störning av utvecklingen av höftledshålen och ledhuvudet. För utvecklingen och uppkomsten av sjukdomen har enligt undersökningar också YTTRE FAKTORER inverkan. Tidigare stöddes den i Sverige allmänt företrädda teorin att det var fråga om en DOMINANT nedärvd egenskap, vars PENETRANS eller uppkomst är ca. 60 % (mao. ofullständig). Nuförtiden råder uppfattningen att nedärvningen är POLYGEN mao. uppkommer genom inverkan av flera olika gener, samt att omgivningen (uppfödningsförhållandena, utfordringen mm.) har en tydlig inverkan på uppkomsten av sjukdomen. Hos oss har i någon mån konstaterats dysplasi hos finska stövaren. Rasen är ändå en ren brukshundsras och om dysplasi skulle förekomma rikligt skulle det uppenbara sig kliniskt i form av hälta på bakbenen för äldre hundar. Under år 1993 påbörjas en undersökning av dysplasins förekomst hos finska stövaren.

Anatomiska fel på knäleden

Enligt forskare har ärftliga anatomiska fel på knäets ledknopp och fåran mellan ledrullkanterna samt ledrullarna lett till att knäledskador har ökat inom flera raser. Hos finska stövarena har under senaste tid kunnat konstateras en ökning av skador på ledband, skadornas orsak kan möjligen bero på ärftliga anatomiska fel i lederna.Ärftligheten är svår att reda ut.Först bör klargöras hur ofta knäledskador förekommer inom rasen. Innebär en ärftlig störning av utvecklingen av höftledshålen och ledhuvudet. För utvecklingen och uppkomsten av sjukdomen har enligt undersökningar också YTTRE FAKTORER inverkan. Tidigare stöddes den i Sverige allmänt företrädda teorin att det var fråga om en DOMINANT nedärvd egenskap, vars PENETRANS eller uppkomst är ca. 60 % (mao. ofullständig). Nuförtiden råder uppfattningen att nedärvningen är POLYGEN mao. uppkommer genom inverkan av flera olika gener, samt att omgivningen (uppfödningsförhållandena, utfordringen mm.) har en tydlig inverkan på uppkomsten av sjukdomen. Hos oss har i någon mån konstaterats dysplasi hos finska stövaren. Rasen är ändå en ren brukshundsras och om dysplasi skulle förekomma rikligt skulle det uppenbara sig kliniskt i form av hälta på bakbenen för äldre hundar. Under år 1993 påbörjas en undersökning av dysplasins förekomst hosfinska stövaren.

Anatomiska fel på knäleden

Enligt forskare har ärftliga anatomiska fel på knäets ledknopp och fåran mellan ledrullkanterna samt ledrullarna lett till att knäledskador har ökat inom flera raser. Hos finska stövarena har under senaste tid kunnat konstateras en ökning av skador på ledband, skadornas orsak kan möjligen bero på ärftliga anatomiska fel i lederna.Ärftligheten är svår att reda ut.Först bör klargöras hur ofta knäledskador förekommer inom rasen.

Kroksvans

Kroksvans anses vara ett DEGENERATIONS-fel, där svansens krok uppkommer när kotändorna rundas. Krosvans bedöms strängt, p.g.a. att svansskadorna är en del av ryggradsskadorna och om de får utvecklas okontrollerat, kan de i kommande släktled eventuellt utvecklas till fel i andra delar av ryggraden. Kroksvans nedärvs POLYGENT OCH RECESSIVT med ofullständig penetrans. Förekomstgrad 1. expressivitet hos finska stövaren lindrig ändå inom vissa blodslinjer t.o.m. allmän. Förebyggande åtgärder: Att undvika släktavel i de blodslinjer som uppvisar felet.

Ataxi

Ataxi hos finska stövaren = en FORTSKRIDANDE 1. PROGRESSIV FÖRSKRUMPNING AV LILLA HJÄRNAN. Symptomen hos valpen är att den stapplar och fumlar samt att den ramlar och skadar sig i ökande grad. Den har svårt att hålla riktningen. Under forskning vid Veterinärmedicinska högskolan har man inte lyckats föda upp en enda hund till avelsålder, utan man var på grund av sjukdomens förlopp tvungen att avliva alla. Enligt undersökningarna beror sjukdomen entydigt av ett resessivt genpar, m.a.o. ATAXIVALPEN MÅSTE FÅ GENEN SOM ORSAKAR SJUKDOMEN AV BÄGGE FÖRÄLDRARNA. Ataxi är speciell för finska stövaren och förekommer inom flera blodslinjer. Hos finska stövaren har arvsanlagen provats genom avelstester (S. Paatsama, P. Tonttila, L. Vasenius). Förebyggande av ataxi är problematiskt, för att eliminera sjukdomen borde alla som bär på anlagen tas bort. A andra sidan torde problemet just nu inte vara alarmerande. Ett sätt att minska på förekomsten är att undvika släktavel.

Ärftliga eksem

Enligt forskare (S. Paatsama mm.) orsakas eksem av störningar i hjärnbihangs- sköldkörtel-sekretet samt sekret från skalet av binjurarna könshormonsfunktionerna. Hundar med exem har undersökts med att ge könshormoner samt att kastrera sjuka individer. En kliande småningom utbredd exem, vilka mest typiskt förekommer nere på halsen, på sidorna och på extremiteterna. Det är svårt att reda ut nedärvningen av exem, den har troligen OFULLSTÄNDIG PENETRANS. Dessutom inverkar i hög grad yttre förhållanden. Förebyggande åtgärder: Att undvika avelskombinationer som har givit flera valpar med exem. Att undvika släktavel för de blodslinjer där exem förekommer. År 1992 undersöktes vid FinlandsVeterinärvetenskapliga Högskola under ledning av prof. D. W. Scott det för finska stövaren typiska utbredande kliande eksemet. Vid undersökningen kom mann fram till att det är fråga om en atopi som orsakas av en eller flera faktorer. Sjukdomen är uppenbarligen ärftlig och något av ett problem inom rasen och borde utredas mera.

* Bör uppfödaren sträva till att konstatera, att bettet är felfritt, samt att hunden inte har fel på svanskotorna.
* Meddela ägaren om hunden har navelbråck och ge besked om hur felet skall åtgärdas.
* Ge direktiv om avmaskning, vaccinering och utfordring.

Finska stövaren är med hänsyn till ärftliga fel och sjukdomar en förhållandevis frisk ras. Individer med svåra ärftliga fel eller sjukdomar slås ut på ett naturligt sätt ur aveln. Fortsatta utredningar om ärftliga sjukdomar hos finska stövare: Dysplasiundersökningen påbörjas 1993. Undersökningar av ärftliga eksem har påbörjats av professor A-K JÄRVINEN tillsammans med Veterinärmedicinska högskolan. Ärftlig förskrumpning av hjärtmuskeln 1.Kardiomypati samt cancer i lymfvävnaden prof. A-K JÄRVINEN.

Ärftliga fel och sjukdomar bör man ej dölja för då förstör man sitt eget avelsarbete och hela rasens sunda utveckling. För att också i framtiden behålla rasen frisk är en fortsatt uppföljning av ärftliga fel och sjukdomar nödvändig.

Retkitukku Laboklin

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki