DNA-GENBANK

Hundgenetisk forskning vid Helsingfors Universitet

Senaste höst startades en genetisk forskning av hundar vid Biomedicum i Helsingfors, av docent, akademiforskare Hannes Lohi:s forskningsgrupp. Gruppen samlar blodprov för DNA jämförelser av olika hundraser med hänseende till ärftliga sjukdomar. Avsikten är att hitta genfel som bakomliggande grund till sjukdomarna samt utveckla gentester för att hjälpa till i avelsarbetet. Eftersom hundarnas gener och sjukdomar ofta är liknande som människans så kan undersökningen också hjälpa oss.

För undersökningen behövs blodprov både av friska och sjuka individer. För att kunna igenkänna bakomliggande gener för sjukdomar behövs prov från hela familjer (de sjuka individerna, deras friska syskon och föräldrar; ev. också av halvsystrar –bröder och far- morföräldrar). För den fortsatta forskningen behövs också prov av friska individer; i synnerhet sådana som redan överskridit den typiska sjukdomsåldern. I praktiken är alla hundar välkomna med i undersökningen.

Om hunden insjuknar efter provtagningen, bör man kontakta forskningsgruppen direkt samt ev. också till uppfödare och rasorganisationen.
Öppenhet är av stor vikt för att motverka sjukdomar i hundraserna.
Tilläggsuppgifter fås på adress http://www.koirageenit.fi

Styrelsen för Finska Stövarklubben har beslutit grunda en DNA-bank. Till övervägande del kommer man att samla in material i samband med hundutställningar och dylika evenemang. Klubbens önskan är ändå att hundägarna skulle ta del i arbetet för att genomföra detta stora projekt. Detta kan tex göras i samband med veterinärbesök vid vaccinering eller annat besök och att skicka in proven till Hannes Lohi:s forskningsgrupp. På så vis blir kostnaderna för den som tar provet möjligast små. Den del som kommer på hundägaren är kostnaderna att ta provet och att posta dessa till forskningsgruppen.

Anvisningar för provtagningen:
5-10 ml blod /hund i ett EDTA provrör (lila lock)
Skriv på hundens namn, ras och registernummer på provröret
Blanda blodet genom att försiktigt vända provröret 8-10 ggr upp och ner

Posta provet tillsammans med stamtavla till:
Ranja Eklund/Lohi research group
Biomedicum Helsinki
POBox 63 (Hartmaninkatu 8)
FIN-00014 University of Helsinki

Om provet tas en torsdag/fredag eller över ett veckoslut bör det hållas i kylskåp och postas måndag till gruppen (får inte frysa).

BLODPROV FÖR GENETISKA UNDERSÖKNINGAR AV HUNDAR ( PDF )

Retkitukku Laboklin

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki